دف بزن

 

دف بزن
سینه بلرزان ای حسود

باخته
دلم در این آشـــوب درد

یاورم رفته سفر ترکم نمـــــود

مثل
سایه شده دریاها نگـــرد

***

قهر
کرده بی دلیل و هدفــــی

مثل یک آهو زده پا به فـــــرار

توی
صحرای وجودش گم شده

ترک
کرده ناگهان اهل و دیـار

***

سعی
کردم بسازم کلبه خــــراب

ولی
اصرارش مصمــــــم راهِ دور

هر چه
آغوشش گرفتم دل نبست

دلم را
داغون کرد با حــرفِ زور

***

می
دونم که سازشم بی فایــــده

سوخت
قلبش از تبِ این روزگار

تو
غروبِ غصه هام جامه درید

غرق شد
بوی گلش در لاله زار

***

دم دل
صدها مترسک توی بـــاغ

باز
کرده دست آویزانِ چـــــوب

با
اشاره می کشه قلــــب و روان

دلم
دست پاچه شده تنگِ غروب

***

سختشِ
آرام شود با هر نفــس

یک خدا
و یک فرشته کافیـــــه

تویی
دنیایِ عجیب پیکـــــــرم

دوست
ندارد شعری را بی قافیه

***

انباشته
خاطره در صنــــــــدوق دل

رفت
جایی که وصالش از محـــــال

پشت سر
پلهای عشقش را شکست

ای دلم
با دوریش عمری بنـــــال

***

بر نمی
گرده از اشکش می دونـــم

بی
نهایت پیشِ من خون گریه کرد

روح و
جان یخ بسته از قهرِ دلـش

آسمونِ
غمش تاریکه و ســـــرد

***

تو برو
بی من دلت خوش بگـــذره

زنده
ام تو کوچه های انتظـــــــار

حسِ زیبایی دلم آرام نمــــــــــود

خواب
دیدارت تو مستی ها بکـــار

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی)03/07/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید