روزنه

 

 

دود
نکن تنور دردِ سرنوشــــــت

دلم از تنهایی آتشـــــــــش زده

هیزمِ
غمِ وداعِ سخــــــــــــت یار

توی
اشک چشم من فوتــش زده

***

سوخت
چشمِ انتظــارم از فراغ

راه
طولانی و پیچ و خــــم داره

دلم
میخواد مثلِ پروانه بشــم

ترس دل
فضا بارون و نم داره

***

بال
اگه خیس بشه نمی تونـــــــم

سوی
دلبندم به پرواز بــــــــروم

مشکلِ
تحمّــــــــــل دوری اون

شب و
روزم به یادش ساز بزنم

***

خسته
میشه دل کنارِ پنجـــره

روزنه
باز میشه به ســوی نور

از
دوربینِ کوچکِ مردمـکم

می
بینه فاصله ها از دورِ دور

***

باز می
گردم به دفترو قلـــــــــم

ذهنم
از تفکرش منفجر شــــــد

این چه
زندگی واسم تهیّه کــرد

دل و
جانم از جهان منزجر شـد

***

یار می
دونه که من گرفتــــــارم

نمی
خواد با کمکش جون بگیرم

دوست
داره بار رو دوشم زیــاد

تا
همیشه پشت زلفاش اسـیرم

***

این
اسارت سالها روی تنــم

مهر
خورده از خطای روزگـار

عزتِ
دریای شادی ها و موج

می
گیره قطره از ابرایِ بها ر

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 17/07/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید