قلبِ پوسیده


 

بی خبر
ازم گذشتی ساحلِ شب تاب

می
دونی آرومه قلبت تو دلِ مهـتاب

عاشقم
دردت به جونم ای سمیرامیس

تو سبا برات بخونم عشقِ من بلقیــس

تو
جزیره ی وجودم سبز زار عشــق

بی توهر گز من نبودم گل بهارِ عشــق

داد و
فریادم شنیدی تو شبستانــــــــی

اشکِ بارم
 رو ندیدی چشــــمِ گریانی

کوچه
ها پر پیچ و خم تاریک و نمدیده

من به
سویت اومدم با قلبِ پوسیــــــــــده

نی زدم
بر صخره های سختِ کوهستان

کاش
چوپانِ تو باشم شاد و دل خنــــدان

صبحدم فکر
و خیالم می رود صحرا

در
چراگاهِ نگاهت سبزه زارِ مـــــــــا

سفره
مُ با خار و خاشاک می گذرد روزی

آسمان
پوشیده ابرش رنگِ پیــــــروزی

با
غروبت سگِ گله پارس کرده زود

همرهِ
قافله ناگه ذره خـــاک و دود

عشقِ
من لیسیده آهش گوشِ کر داده

در
دیارِ زادگاهش توبه ســـر داده

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 11/12/1391

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید