غزل خدا می بینم

غزل خدا می بینم

من درونِ قلبِ یک مور خدا می بینم

بر فرازِ قله ی دور خدا می بینم

مالک الملک جهان نقش و نگارِ روزگار

حی و خالق در نظام باغِ انگور خدا می بینم

شک ندارم مونس ارواح خوش نام  بهشت

با ملائک قاضی گور خدا می بینم

هو قادر هو قاهر هو حیٌ لایموت

ماندگارِ کرسی نور خدا می بینم

طاعت و مهر و وفا آیین عشقش در دعا

بی گمان در رحلتِ زور خدا می بینم

بت پرستان موبدان آتش پرستان مهتران

بندگان و طالبانِ سیرتِ شور خدا می بینم

رو به قبله نیتِ پاک وضو وقت نماز

روی پیشانی سجده مرقد تور خدا می بینم

حرمت مردم و صدق و خلق و خوی انس و جان

پاسبان و زایر کعبه ی معمور خدا می بینم

جاسم ثعلبی (حسّانی) 16/02/1394

 

06/05/2015

/ 0 نظر / 14 بازدید