جنگ طف 2

 

در نشست یاوران تصدیق شد ، بیعت و تسلیم دل تعلیق شــد

راهِ دشواری پسندید از نشست ، هجرتش سوی مریدان را نبـست

همه قوم و خویش دعوت کرده بود ، زینب و عباس را هم خوانده
بود

جمع شد محفل به دیداری کنون ، بیت آل مصطفی رکن و ستـون

مشورت گردید با یارانِ خود ، رای گیری کرده در گفت و شنـود

همه مشتاقِ شهادت گشته اند ، مرد و زن از جور دشمن خسته اند

داد و فریاد و توانایی یزید ، راهِ صلح ابن علی کم کم برید

صبر نافذ شد نگو خیلی زیاد ، بر درون قلب و دل سیلی فتاد

صد هزاران نامه خواند از دعوتش ، با دل و جان کف زدن از ملتّش

کوچ رفتن در بیابان سخت هست ، رویِ دوش چهار پایان رخت بست

قصه ی رفتن درون ِ دل بکاشت ، بچّه و زن در سفر همراه داشت

آب و آذوقه و گرمایِ شدید ، نقشه ی هجرت و سختی را کشید

هیچ تردیدی به دل راهی نداد ، ذره از فکرش به خود خواهی
نداد

آنچه از غیب آمده بر دل 
نوشت ، از درد دنیا می رسد روحش بهشت

عشق حق در سینه اش می کاشته ،شک و تردید از دلش برداشته

بار سنگینِ امامت را چشید ، راهی جز درگیری با دشمن ندید

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 27/08/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید