غزل یوم العید

غزل یوم العید

تشیل ارموشک او ترمی عبث یهوای

تزامطنی او تگللی روح ما اریدک

السبب شنهی او تطالب بالهجر ترتاح

وضح لی ابصراحه او گول ملیتک

یوم العید کنسلت الاهل و الناس

عایدت الگلب و انطیته عیدیتک

ادگ بالباب حایر لا یشوف الجار

ایتراوالی ابخیالی لمع ترچیتک

حضنتک و الدمع مترادی عالخدین

باحسن امنیاته او قاصد ایصیدک

او تذکر یوم گلبک خرمشاه البین

اجیتک ملتهب بس ردنی تردیدک

ما طالع ذنب منی او کرهت العید

لا تتهم حبیبک باچر ایفیدک

روح اسئل ابگلبک و اقرا تغریدک

جاسم ثعلبی (الحسانی) 22/04/1394

13/07/2015

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید