خاطره

دل جوشان من جانم ندیــــــــدی

خروش تپ تپ قلبم شنـــــیدی؟

سر برج بلنده دیده بانـــــــــــــــــی

پیام سرد دوستدارم خریــــــــــدی

عجب در کوی من ماندی پریشان

مگر در دشت دل ساقم نچــــــیدی

اگر یادت بماند خاطراتــــــــــــــــم

سلام آشنایی گم نهیـــــــــــــــــدی

درون کلبه ام صدها ترانــــــــــــه

تو با گشت خودت یکدم دمیــدی

غزل در مثنوی پیداست ای یــار

چرا از یک ترانه کم بریـــــــــدی

خدا حافظ نگو دردت بمانـــــــــــد

سراب یادبودت خم جهـــــــــیدی

 

جاسم ثعلبی  16/11/1390

چاق ترین زن جهان

/ 0 نظر / 14 بازدید