صدقه

 

جان و
قلبم به تو دادم ، قدرِ خوبی ها ببینــــی

سخت
کردی عاشقی رو ، تو کجای این زمینی

***

صدقه
رفتن دل و جان ، تا که از غم ها رها شی

چه
زکاتِ صادقانه ، نکنه از من جداشـــــــــی

***

توی
خواب و تو بیداری ، گردنبند دل به سینه

ناظرِ
تپ تپ قلبت ، پاسدارِ تو همینــــــــــه

***

رفتی
تو دریا شناور ، ای غروبِ آشنایــــی

افتاد
قلبِ بی دفاعم ، زیر موجِ غم فدایـــی

***

زود
برگشتی به خونه ، چهره ات بی غـم و دردِ

خواب
موندی  تو خیالم ، این فراموشی چه سردِ

***

توی
ژرفِ آب دریا ، یه ماهی قلبم رو دیـده

زیرِ
سنگِ فالِ نیکم ، با خودش دریا کشیده

***

خوش
گذشت اوقات تلخی ، با یه ماهیِ سه رنگه

با لبایِ
عاشقونه ، به خدا خیلی قشنگــــــــــــه

***

دلم
آسوده نشسته ، توی صندوقِ طلایــــی

بهتر
از اون سینه بندت ، آویزِ سینه نمایــی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 31/06/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید