گرگ و گله

  

گرگ    در گله و ما غافل وپوشنده دلیم

جنگ میشان نموده و ما همه بی خبرم

 

در طواف گله ها چندین جستن یار  نیست

دور گشتن بارها هر روز  ما    بی ظفریم

 

خواب از   چشم عدالت کی   بگیرد  زار را

لیکن آن    چشم   عدالت  مژدکان  اختریم

 

بارها نالیدن و بیزاری  کردن   تا کجاست

ای الاها   کی  رسد   روز  خرید   عزتیم

 

دل زبس در فکر   ماندن  شد  غریب

بی   طرف   در  جسم و جان  ذ لتیم

 

گفت با   کس  دیگری  هیچ  ارتباط

مهر    ورزد   پاک   اشک     عزتیم

 

تن به   بی  مهری  زدم  چندین  بار

راز  خود      خروار   مانده   حیرتیم

 

رو    به    تیمار    زرفتن    عار  است

کاشکی      دانند   ما   در   مهلکیم

 

میش  را  در  محفل  صاحب  جواب

من همانم که   تو    دانی    زیرکیم

 

هیچ   نگرفته  ای  علت  ای  رفیق

گرگ  گرگ   گرگها   گرگان   گریم

 

من   چه    دانم  گرگ  با کی   اشنا

لیک میدانم   که  هر   دو   بی شکیم

 

رو   بیار      وبا   عزیزان     جورباش

پیش     ناباور   به   شکل   اجرتیم

 

چشم  بیند   که   دریده  گرگ   را

بازگو کردن    عجایب    در   غمیم

 

بار ها     با  ناله       و    داد    وفتاد

گفته  ها  محصور  می شد  در گلیم

 

خارهایش       می     خراشد    مژدگان

از شیر و گرگان  این زمان   در  مسلکیم

 

ای خدایا پس   ثعالب  خسته  شد

رحم        از   تو   دلربای  بودنیم

/ 0 نظر / 3 بازدید