صیّادِ بی رحم

 

تو می خندی و من در حزن و اندوه

دلم صد پاره کردی با نگاهـــــت

نزن صیّاد تیرت در خطا رفـــت

نبخشیده خدا ظلم و گناهـــــت

***

یه سیمرغی تو جریانِ هوا رفـت

به دوربینِ حسادت کشتی سایه

پیامِ آشنایـــــت دل فرودش

پسندیده شکایت با گلایــــه

***

نشانت با هدف سر کج فرو رفت

تو با اسمِ رفاقت جا کشیــــدی

خیانت در دروغت آشکار شــــد

از آن روزِ ازل تو دل بریـــدی

***

نمی دانم دو دل داری و چنگــــال

به چنگِ پا و ناخونت نمـــــردم

دلم در آسمانت رفته پــــــرواز

از آن مزه ی بد پختت نخـوردم

***

بکش دارِ طنابت بر گلویـــــــــــم

منُ سالها تو آغوشت گرفتـــــــــی

تو مثلِ سرطان پیچیدی قلبـــــــم

نه شل کردی نه خیلی سفت سفتی

***

ببین دنیا موقت کار وبـــــارش

برو آینده بنگر آخـــــــرت را

بسوزد هر چراغِ ســـــازگاری

ولی خورشید فروزد دلبرت را

***

نه نقدی داشتم نه حرفی نو بود

ولی کشتی دلم با حرفِ ســــاده

اگر دوستم نداری آنچنـــان گو

دلت حرفِ نهایی را نــــــداده

***

ولم کن در جهانی بی ســر و پا

نه سر دارم نه پای راه رفتـــن

وداعت در دلم با رعدی غرّید

خدا خافظ ندارم وقتِ گفتــن

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/12/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید