دو بیتی های ساکن/ ابوذیات ساکنات

 دو بیتی های ساکن/ ابوذیات ساکنات
کرامتنه او علمنه سر علینــــه
نخلنه او نبض شطنه سر علینه
دعینه الستر مره سر علیــــنه
نکرنه او شمّت اعدانه اباذیــه
***
انعدم سر حکم هجرک وانت غائب
جمالک در علینه و انــــت غائب
الگبر ما لم وجودک و انت غائب
انفجر فلّش صخر صیتک علـیه
***
هجم دمّر حچیکم ما عدینــــه
ولا خطوه ابحدکم ما عدیـــنه
نزیل المرض منکم ما عدیــنه
او فدینه ارواحنه الحبکم هدیه
***
المصائب علشجاعه ساعدنّـــه
القهر والهم طلبنه او ساعد نّه
ولا لحظه انتذکّر سا عـــدنّه
نخیط الفتگ و انقدم تحـیه
***
معنی:
دو بیتی های ساکن
کرامت با دیانت دل خوشی بـــــــود
همه جا خشکسالی شورشی بــــــود
خدایا یارِ دلبندان دل بـــــــــــاش
به دشمن دل سپردن خود کشی بود
***
به دار آویز گشتم تو نبـــودی
هزاران تیر غم بر دل گشودی
درونِ گور فریادت شنــیدم
پیامی تلخ بر قلبم ســرودی
***
دل و عقل و کلامت دشمنی کرد
سرِ مرزِ ندامت خرمنی کـــــرد
پرستارِ دل و جانت همیـــــشه
هزاران تحفه بر دل دیدنی کرد
***
صبوری بر دلیری یار گر هـــــست
قناعت بر شجاعت سایه سر هـست
عدالت خواه دنیایِ پـــــــر از درد
دلم در کوی عشقت رهگذر هست
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 04/08/1392/ 0 نظر / 3 بازدید