شعر در قالب هرم (عربی و فارسی) (دو هرم)

شعر در قالب هرم (عربی و فارسی) (دو هرم)

من می روم *

منقار تو کنده پرم /

آتش زدی  مویِ  سرم /

تو شهرِبی وفایی شاید مسکنم /

مرهم بگیرد زخم دل از آشنا بخیه ترم /

از این جهان و بد زبان از ناکسان دل می کنم /

فغان زدم داد خودم که باغ و کوچه ها شهودِ باورم/

کمک نبود از انس و جن فریادم آن صدای خفته در تنم/

دو مشتِ گندمِ رسیده دست روزگار پر دمار کوبیده شد تو هاونم/

موج زده هاشورِ غم دریای بی کران دل پوسیده شد از ریشه ها نیلو فرم/

دنیای بد نام هوس مچاله کرده شعر من با خنده ها با گریه ها از این فضا در به درم/

ای چون صنم/

دل بینوا مثلِ هرم/

دو لخته شد خو ن جگرم/

شکسته ام معکوسِ طیفِ محورم/

تو کاخ دلربایی را چو میله کنج سر ردم/

مرغ شدم رنگین کمان بی خانمان دل می خرم/

سنگِ صبورم ای جفا  به دل نما دو گنبد سبز حرم/

تو باغِ خنده های  شب چو غنچه ها  سرخم و زیبا پرورم/

اشکِ بهارِ تازه بار ناقوس مرگ و زندگی تو کشتی های شب نما هما فرم/

از خاطراتِ سرد تو بوی عذابم می دهد می خندم و می گریم و چو جغد شب ناله زنم/

کو یاورم ، مثلِ صنم ،  من می روم/

جاسم ثعلبی (حسّانی) 22/11/92

ابداعی جدید در دو زبان فارسی و عربی

  

/ 0 نظر / 3 بازدید