خون گریه کن


 

ای آسمون
خون گریه کـن

نافِ محبت چیده شـــــد

با این
همه علـــم و  قلــم

اشک و
حصارش دیده شـد

***

بستم کمر
بند دلــــــــم

محکم شده
دیدار مــــــا

یک لحظه
اگه غافل بشـــم

در رفته
اون دوستدار مـــا

***

از نت و نامه
و سفــــر

با چت و
ایمیل و مــوبایل

آسون شده
این عاشقــی

نزدیک
قلب ما یه مایل

***

با طمع و
سر در گمــــی

نشسته با
دل تا ســــحر

جوشیده
قلبِ عاشقــــی

تو شهر و
روستا دربه در

***

تو می
دونی ای همسفر

علت درد
و حادثــــه

دوری از
راه های خدا

گمراه
شدن تو مدرسه

***

بی
اعتمادی یه شبــح

ظاهر شده
تو اجتمــاع

قسم نخور
ای یــاورم

این دلِ
خسته بی دفاع

***

حرمت
دلها رو ببیـــــــن

شکسته شد
خیلی زیــــاد

اون شمع
تابیده بـــه دل

خاموش
شدِ با گرد و باد

***

ثروت و
مال و جــاه رو

ملاک
سرداری شـــدِ

اون
ناتوان سدِّ غـــــم

اسیر غم
خواری شــدِ

***

پارتی
بازی یه صیغه شد

در همه
جا ریشــه زدِ

تویِ
خونه  تـــویِ بازار

رو دریا
ها گیشــه زده

***

تهمت و
غیبـــت و دروغ

در جامعه
شایع شــــدِ

با این
شکستِ نفس خود

هیبت دل
ضایع شــدِ

***

جاسم  ثعلبی (حسّانی) 07/06/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید