آسمان ابری

 

آسمان خفته به غم ، نم گرفته سالها

بید ها خشکیده گشته رو زمین

بی بهارش بارها در ناله ها

دوده ها در کلیه چون سم خفته است

سنگ بار دردها در خانه ها

نفس دلها گرفته هق هق صوتش همین

توده های ابرها پاییده در جو گامها

چشمکی زد آفتابم ، حاضری زد غیبتش

روزنه از خاکها گرد و نمش نمدارها

برگ ها الوده گشته ، از گرده شد خروارها

آرایش رخ ها به نرمی ، رو گرفت دیوارها

ای دلا بیچاره ای تو ، زندگی در زوزه ها

زوزه ی باد خزان و ، زوزه ی دلدارها

همه جا زندانی مسته ، شیونش در غارها

غار دنیا به نموده ، نغمت از اسرارها

جاسم ثعلبی (حسانی) 24/01/1390

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید