ابوذیات عسلیات 2

ابوذیات عسلیات 2

من هو الگال احب غیرک و اهم بیه

اعتقد بالخالق اقسم لک واهم بیه

صدیق الی وفی ابحقی و اهم بیه

یضل تاج اعلی راسی ابکل مسیه

***

ضگت کل عسل باشفافک و مر بیک

و اذا گلبک قبل حبی وامر بیک

قل لی ابیا بلد ساکن و امر بیک

و اراویک الصداقه ابیا نویه

او تشوف الحب یغالی اشعمل بیه

***

الوعد بیدک تواعدنی و جرنی

لان حبک شغل گلبی و جرنی

بانغامک دهورت حالی و جرنی

اون والناس تتطمش علیه

اشولاهه الناس بس تضحک علیه

***

یون گلبی علی الغیاب و انهار

او لجلهم فجت سبع ابحار وانهار

بچیت اعلی الجفونی اللیال و انهار

ما فاد البچی او هالعم علیه

***

یون گلبی یغالی ونته منی

غر واطلب وصالک ونته منی

لان کل ذاتی منک و انته منی

تود انعیش لو نترک سویه

***

هواک اشگد عذب یسمر و دارک

احب اسکن وسط گلبک و دارک

توافق خلنی اشوفنک و دارک

و اطفی الگلب من نار الحمیه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 22/04/1394

12/07/2015

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید