یوسفم من

 

منصفانه
بر جبینت کاشتم گلخانــــه ای

خیلی
مشتاقِ تو هستم ای گلم پروانه ای

 

ناسزا
گفته زمانم بر کمالِ دلبــــــــران

خاک و
خاشاک نشانده بر دلم دیوانه ای

 

دیدی آن
مهر و وفا باغِ دلت آباد کرد

یاد دادی
به دلم در محفلم مستانه ای

 

همچو آهو
می دوم در سرنوشتت روز و شب

مثلِ
سروِ قد بلندی ای صنم بی خانــــه ای

 

می شمارم
لحظه های دیدنت در هر بهـار

باد و
بارانت چو سیلی در غمم میحانه ای

 

دل به تو
بستم غریبم در دیار و کوی تــو

حدس زد
دیوانه قلبم در رهم در دانه ای

 

پای
دیدارت نشستم با بهانه می خــرم

توی بارت
من نهفتم یوسفم پیمانه ای

 

رنگ و
روی زندگی را پوچ و سر گشته نمود

تو همانی شکلِ دیگر دلبرم یارانـــــــه ای

 

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 01/11/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید