زلزله چهار

سفری دور ودراز

دلها نزدیکتر و راهها دورتر

از دیاری به دیار دیگر

همه درب پرواز کوچ پرندگان

بر روی آشنا دلان بسته

در دهکده ای در فرانسه

پرنده عشق انقلاب پا زده

همه فرهیخته او شدند

به استقبال  گرم

پیر و جوان

در نوفل لوشاتو

روستا آباد  وخیابان هایش شاد

و ورود امام را گلباران

و عزت و کرامت انسان

همه ملتفت جوانان ایران

به سوی کلبه ی امام مهربان

آمده اند با دلی جوشان

همه دست به دست ایشان

تا راه حرکت سراسری قرآن

واستواری رهبر عظیم الشان

دستور هجرت از مکان

و امام مصمم واستوار بر کوهی از صبر

به سوی سفری شادمانی

وداع از شهداء وشیر دلان

با توصل از حق

با طیاره ای استیجاری شده

به همراه داشته ها ونداشته ها

با دسته گلی از درد ها

به سوی فاتحان شهر ها

و غم دید ها

پدر ها و مادر ها.

 

جاسم ثعلبی  13/10/1390

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید