جن وپری


 

بشکن
نزن شبت همش تاریک ، فانوسِ دریایی تو کم نـور

حدس
نزن با رفتنت شادی ، زندگیتُ بی من شده ناجور

***

دلِ تو
زخمِ زیرِ یک آوار ، با ترس و لرزت بستی شریانت

راهِ
وصالت خیلی مشکل گشت ، دور شدم از جن و پریانت

***

کشتی
دلم با مزه های تلخ ، پیچیدی نسخه در دلم هر روز

با من
بساز همش چرا تهدید ، یادت باشه دلت به من مغروض

***

ای گل
بهارِ باغِ فردوسم ، تو لحظه های شبم بیــــداری

مزه ی
عشقت دردلم چسبید ، نمی دونم چرا تو بیزاری

***

شستی
دلم با خنده های تلخ ، آزرده کردی قلبِ پر خونی

به من
نگو گذشتم از سختی ، تو اون فضای دودِ قلیونی

***

بیا
مریضم خیلی بد حالم ، طبیب و دربارِ دلم باشی

شفا
کنی با مهرِ تو قلبم ، یا زهره مارِ نو گلم باشی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 23/12/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید