من اذّاک/ از که ترسیدی -شعر به قالب هرمی-سه هرمی (فارسی و عربی)

 

ارید اویاک

متالم صعب فرگاک

یا نجمة حیاتی والدهر زفاک

یمسافر غصب متحنی ابدم و الگبر دفّاک

متوزر ابنور الگمر یا شمعه و ابلیلة سفر حیّاک

ما ننساک

لو تنسی الشمس طرواک

او لو بحر الموده ابروجه یترجاک

اسمک بالثریا ابذهب صبیناه او علیناک

الایتام ابکرامه اتعاتب التبشیر مو تسطیر بشّرنا ک

من اذّاک

ترید اتگول قول او آنه عد عیناک

رماک ابن الغدر و ابن السحر و ابسیفه الفتاک

و ابهمس السکوت ابلمضت العدوان ملک الموت هد او جاک

ما طش الخبر حظّه اندحر و اقصوره محترمات قول او طول من مسّاک

معنی:

میام هر جا

دلم سختی کشیده خسته از دنیا

ستاره نور تابی شکل ماهت در دل  دریا

سفر کرده بیا دست حنا کن  دل شفا کن عشق ناپیدا

ای ماه تابان دلم ای باغ  و بستان گلم ای سرورم خوش آمدی اینجا

همش یادم

و خورشید نور فریادم

به نام عشق تو این گونه سر دادم

چو تاجی در ثریا زرگری کردند به آن شادم

یتیمان اشک ریزان مژده ی پیروزی  بر ظلمت نهان دادم

از که ترسیدی

وفای بی جفای این دلم دیدی

زمانه جاودانه دشنه زد بر زخم پرسیدی

تو مستی ها سکوتت دشمن افزوده و در آهت نجوییدی

لبم بستم و نشکستم غرور کاخ دل آیین و تو در فتنه پوسیدی

شعر فی قالب الهرم (هرم ثلاثی قافیه واحده)

شعربه قالب هرمی – سه هرمی مختلف القافیه

ابداع  جدید من :

ابداعی جدید از :

جاسم ثعلبی (حسّانی) 23/12/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید