فانوسِ کویری


 

سوختم
از دردِ هجرت ، میشه خاموشم کنـــــی

بارون
بزن بر زخم قلبم ، سوزشش رو کم کنی

***

زودنم
نم کن مهت رو ، بر سراپایِ وجـــودم

آتشش
خفته بدردم ، داد و فریادی گشودم

***

پس بزن
بارون عشقی ، قاصدک با اون تگرگِ

ساختی
دیوار سردی ، تویِ دهلیزم قشنــــگِ

***

گریه
کن با اشکِ شمعی ، ناله اش رخنه کشیـــــدِ

نصفِ
شب آوایِ جغدش ، گوشِ همسایه رسیـــدِ

***

مثلِ
فانوسِ کویری ، رویِ چوبی بسته بــــودن

شب
نگهبانِ ستاره ، سگ و چوپان خفته بودن

***

ای
طنینِ بادِ خاکی ، خشک و بی حاصل سرودی

تویِ
جاده ی سرابت ، تیر رگباری گشـــــودی

***

قلبِ
دریایت عجیبِ ، موج هایت تاب خوردِ

قطارِ
سیل دعایم ، زر و مالت آب بــــــردِ

***

می
دونی ساده دلم من ،  بشکن اون زخم زبونی

روی تابوتم نوشته ، اسیرِ دلم می مونـــــــــــی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 17/06/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید