جنگِ طف 4 مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین در کوفه


 

اهلِ کوفه دل تکلّف کرده اند ، شکل قوم عاد  تخلّف کــــــــــــــــــــــــــــــــرده
اند

نامه ها ارسال کردند دعوتش ، با دل استقبال کردند همتّــــــــــــــــــــــــــــــــــش

راویان گویا که پی در پی رسید ، مخبرِ دعوت شدند ضدِ یزیـــــــــــــــــــــــــــد

ظاهراً خواهان بیعت با حسین ، رشوه خوارانِ دل مستکبریــــــــــــــــــــــــــــن

شیر در راهِ شفاعت آمده ، 
گام در راهِ عدالت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زده

در دلِ دریا رسید ابنِ عقیل ، فتنه در کوفه فروزان شد چو ســــــــــــــــــــیل

وقتی مسلم پا نهاد شهرِ علی ، ظلم و استبداد کوبیده دلـــــــــــــــــــــــــــــــــی

صد هزاراز دلبران بدنام شدند ، با عنادِ حاکمان اعدام شدنـــــــــــــــــــــــــــــد

شهر کوفه شهرِ پر آشوب و سرد ، شهر اصنام غالب و مغلــــــــــــــوبِ
 درد

هر کجا تخت و وزیری خفته اند ،  با هزاران حارصی آورده انــــــــــــــــــــد

جای جایِ شهر تاریک و خموش ، مسلمم در زیر دیگِ غم به جـــــــــــــــوش

پای در دروازه ی شهری گشود ،  حرفِ دل در قلب و گیرنده نبـــــــــــــــود

خبر مسلم به کوفه چون رسید ، دور خود یک تن به جز طوعه ندیـــــــــد

درِ رحمت بسته شد از آن صفا ، اعلام شد خبثِ یزیدِ بی وفـــــــــــــــــــــــــا

مردِ خسته چون سرِ کوچه رسید ، از کلاغان سیاه دعوت ندیــــــــــــــــد

زنِ پیری در خیابان دیده است ، رازِ خود با مهربانی خوانده
اســـــــــــــت

با متانت قدم در خانه نهاد ، از خستگی در خواب درباری فــــــــــــــــــــتاد

موجِ سربازان مسلّح با زری ، در خیابان گشت در پی اخـــــــــــــــــــــتری

خبر در دربارِ ظالم پخش شد ، مسلم آمد در کناری نقش شـــــــــــــــــــــد

توده توده لشکر آمد نزدِ آن ، در سکوتِ شب نشستند رصــــــــــــــــــدِ
آن

طوعه با مرشد دلی بیدار کرد ، خبرِ از درگیریِ اشرار کـــــــــــــــــرد

مردِ میدان دست بر شمشیر کشید ، هر که آمد در کنارش سر بریــــــــد

پاره پاره گشت دیوارِ ستاد ، از خستگی یار دل از حمله  فــــــــــــــــــــتاد

سیلی از دشمن به طعنش سوختند ، از قیامت ترس دل افروختــــــــــــــند

طوعه با هلهله و آه و هوار ، همرهی کرده مهمانش در دیــــــــــــــــــار

با وفایش سر و جسمش تیر خورد ، حرفِ آخر اشهد ان را
دیر  بـــرد

شیر درنده به یک جایی رسید ، از همه جاها مسیر دل ندیـــــــــــــــــــد

کثرتِ سرباز و غربت این دلیر ، دستِ قربانگاهِ باطل شد اســـــــــــــیر

با حماقت دست و پا حلقه زدند ، سر کشان نزد امیری برده انــــــــــــــــد

حکمِ ظالم بر دلِ جوشیده خون ،  قله ی قصرِ ستم شد سرنگـــــــــــون

ماند جسمش در کنارِ دیده ها ، خواندند الفاظ قهرش زنــــــــــــــده
ها

اولین مظلوم دل در کوفه سوخت ، با شجاعت دل به سردارش فروخت

این خبر در کوفه پیچیده چنان ،  حسین در راهش شنید این تک بیـــان

سخت آزرده شده  دل
از جفا،  در سفر  سفیر دردش شد فــــــــــــــدا

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 29/08/1391

منتظر سروده ی بعدی جنگ طف 5 سختی ســـــــــفر و

اعتراض قافله ی امام توسط لشکر حر بن یزید الریاحی

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید