تک بیتی مجاز

 

نه فقط آدم مرده در زمین دفنش حلال

بی وفا را زنده زنده گور کن در خاک و گل

***

آدما صد چهره دارند  بی نیاز از  روزگار

در همین دنیای فرضی خر صفت خیلی زیاد

***

زخم دل آن کس چشیده  حس آن صاحب درد

در قسط قانون طبیعت مرغ بی پا زنده است

***

طالعت زیبا نوشته عاقبت برجت دلو

قسمت و زیور نبوده آنچه او گوید همان

***

زندگی راهی بلند است زنده بودن دست حق

جای  این سه کس نداند همسر و روزی و مرگ

***

دل نرنجان بی وفا خسته شدم از بردگی

ابرو باران بی ثمرهست آدمی گرتر بود

هم معنی ضرب المثل عربی که می گوید:

المبلل ما یخاف من رش المطر.

معنی: کسی که خیس هست از بارش باران نمی ترسد

***

سه تا خصلت بنی آدم رها کرد

یکی صحّت یکی لذت یکی درد

***

سه تا حالت پشیمانی ندارد

یکی عهد و شب حجله و بیداد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 21/11/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید