تک بیتی کلیدی

 

هرکه می کارد هنر در جای پــــاک

شمش زر محصول وی از آب و خاک

***

درد دل با ابلهان کاری عجیـب

درد و بیماری رهش اندر طبیب

***

حرف حق گو گر سرت ببریده اند

حرف باطل زور وزر تابیـــده اند

***

دیده با دیدن یاران آشناســـت

گوش تر دیوار وسنگ بی بهاست

***

خوش خبر باشی و لیکن راستگو

غیبت و تهمت به نامردان نگو

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/03/1393

/ 0 نظر / 10 بازدید