وداع گل از بلبل

 

اشک شوق من به روزی فتاد

دو غنچه ی گلدان در ابش نهاد

 

ان ایام را به خاطرم    تا حال

دو پرواز در   جا بدون     زوال

 

بدو گفته ام     شرط حب و وفا

که بسپرده ام این امانت به جا

 

گل از بلبلان    داردش اینچنین

چه در اسمان و چه روی زمین

 

شده بلبلی نوک می زد گلی

گل از رنج زد بی صدا سنبلی

 

که این طرز رفتار نیکش بد است

من و بلبل واین کراهت بد است

 

پذیرفت بلبل   زد اوا     چنان

صدای غریبش به  جویندگان

 

بماند که  این    راز     زیر   زمین

چنان دودش امد نهیبش چو مین

 

چو تصمیم   بگرفته گل یک زمان

بزد ساقه ی خویش اتش فشان

 

نمی داد مهرش به      هر    بلبلی

نمی خواست بویش به هر سنبلی

 

گل و باغ    ماند     تمیز و قشنگ

چو انداخت از خود خروس و پلنگ

 

خدا   را تشکر    کنی همکنون

نزد تیز نوکش به ساقت درون

 

نپوسید   ان غنچه از نیش را

خدایت چو بخشید ان میش را

 

حیات گلستان بماند از این

فراغ عزیزان غم شاکرین

 

خدا افریده است همچون گلی

نپندار    هر کس    رسد بلبلی

 

چو نیشت زده مار کبری به روی

و از شیره ات خورد  زیبنده روی

 

 

به دل را مگیر فیلم بگذشته است

شراکت   نحافت    خیانت بد است

 

به قولی که دادی زدی در هدف

پشیمانی    از فعل  ان بی طرف

 

دل و روی و جاهت بماند سفید

که ان کور   دل در   جهنم جهید

 

تو بیدار باش و سموح و ادیب

خدا را دعا کن    بدور از فریب

 

تو خوشحال و شاداب در باغ را

تو مختار و      بلبل شود زاغ را

 

تو ازاده و    قلب    پاکت   نخست

به راهی که رفته هدف را نجست

 

 

ندانسته ای    بلبلت    پر   زده

سیه روی گشته و سر هم زده

 

نپندار   روز    حیاتت      همین

اگر مانده ای روز مرگت چنین

 

که جاسم همان ماند ان گل نهان

درون    گلستان    و  کل    جهان

 

همه   بلبلان   حسرت   دید را

ولی دیگر ان گل نهی بید    را

 

خداحافظ ای یار بی دین و جاه

برو نور زد حق من همچو ماه

 

اشاره خیانت رفاقت   بد است

به رویم زمانی علامت بد است

 

زدم مهر باطل به این عشق را

نهم سنگ صبرم بدان فسق را

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید