آ ن چیست؟

 

آن چیست ضرر   دارد  و  آهش  در  فلک  محشور

 

آن چیست پری   دارد  و  بامش   در  هوا  مامور

 

آن چیست    خطر   دارد  و  بر  گلهای   رخشنده

 

آن چیست    هوا    بارد   و بر   لبهای    زیبنده

 

آن چیست بلا دارد و   بر   آب     و   هوا   تازد

 

آن چیست وفا    دارد   و   بر   پیمان    می بازد

 

آن چیست بدور  شمع   می سوزد   و   می میرد

 

آن چیست    گلوی   خود   بخشکاند  نمی  خوارد

 

آن چیست     بدید   یار   آید     در همی    گوید

 

آن چیست صب  ا زاید   و   از   دیده  غمی  بارد

آن چیست فروشی       هست   در   بازار     می یابی

 

آن چیست اگر    بردی   نمی پوشی   تو در     خوابی

 

آن چیست      اگر   پوشی   نباید     دید       پوشاکت

 

آن چیست   ندا     دارد       بر   ماست   و   بر بامت

 

آن چیست که هر جا هست   و همانند  هر گز    نیست

 

آن چیست وفا   دارد   و  رحم و   ثروتش   مرویست

 

آن چیست که می بوسی   و  خاکش   می کنی   با پا

 

آن چیست  چو گریانی    اگر    سر   میبری   او را

 

آن چیست تو پرواز   است   بال  و پر  نمی شناسد

 

آن چیست که بی رنگ است سبزه  زار    می سازد

 

آن چیست موجودی است دست  و پا  نمی    خواهد

 

آن چیست که در هرسال   بیش   از دو    نمی زاید

 

آن چیست چو مهمانی  است    وقتش را  نمی داند

 

آن چیست یکی باشد و    کل    خلق     می خواند

 

آن چیست بلم ران است  و از یک   سوزنی   بازد

 

آن چیست در بازار چون سایه خانه  قرمزی دارد

 

اگر گفتی جوابی را به تک تک   شعر  این   مختار

 

چندین نقره ی   مسکوک   هدیه   می دهم   دربار

 

حساب محترم بنویس شماره   ذکر  کن   در   آن

 

تا پردازمت سودی ای خوش   خلق  به  از  جان

 

ثعالب گوید و قولش زبان   و  ریش  و  رفتارش

 

اگر  گفتی  و   بد قول است  نهد  زیر  تبر  بالش

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد پورغلامی

_____00__مهربون هميشگي______7_______________ ________0000____________من آپم____777______________ ______0000_______________________77777____________ ____00000___گذري_______________7777777_____________ ___00000______________________777777777___________ __000000____________77777777777777777777777777777_ _0000000___نيم نگاهي___7777777777777777777777777___ _0000000_________________777777777777777777_______ _0000__00_________________77777777777777777_______ _0000__00000000__________777777777_777777777______ _000000000000___________7777777_______7777777_____ __0000000000___________77777_____________77777____ ___0000_000000________777___________________777___ ____00000_______0____________0000_________________ ______000000__00000______000000______نظري_________ ________000000000000000000000_____________________ منتظرم....