مگسِ لوس

 

خاطره موندی تو قلبم ، پاتو بر دار از کنارم

به خدا اگر نرفتی ، تگرگ و بارون می بارم

***

یادته ای دیوِ خسته 
، با صدام بی خونه میشــی

پاک میشه سرنوشتت ، بی دلم دیوونه میشی

***

تو برو با عشقِ نازت ، نمی خوام پیشم بیایی

آتش و دودت تو قلبم ، سوختم از بی وفایـی

***

چند باری نیزه می زد ، دلت در قلبِ دلیرم

از خدا باکی نداری ، نمی ترسی من بمیرم

***

باز هم آواره کردی ، دلم در سرمایِ ســـــــردت

یخ زده گلدون و برگش ، تو حیاطِ عشقِ و دردت

***

ای مگس بر چهره ی دل ، زود پاشو خیلی لوسی

نمی خوام تو رو ببینم ، می دونم تو چاپلوســـی

***

خشک شده دریاچه ی دل ، آبِ دیمت رخنه کـرده

بین رود و شاخه هایش ،نزدِ یاران فتنه کرده

***

تشنه ی لج و لجاجت ، ساقه ی گلها بریدی

دست بردار از تعصب ، مگه تو آدم ندیدی

***

خسته شد دل از نصیحت ، پشتِ اون چراغِ خاموش

جمع کردم حرفِ دل رو ، می برم حراجی بر دوش

***

جاسم ثعلبی ( حسّانی) 21/08/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید