امام از راه دور آمد

 

وطن آتش فشان گردید ، مذابش در جهان جاریست

مطهر کرده کوه و دشت ، به چشم دشمنان خاریست

***

زمین اغشته در خون شد ، و نور از کهکشان آمد

عصا در دست و تک فریاد ، به کوی مرد و زن در زد

***

خیابان ها پر از سیل است ، چو دریا شهر ها جوشید

همه فریادشان تکبیر ، صدا از آسمان غرّید

***

جهان در شوق تغییر است ، شهادت رمزِ پیروزی

شهیدان با کلام حق ، خروشیدند به غم سوزی

***

امام از راه دور آمد ، هوا داران خود را دید

عدالت با نظام حق ، چو باران در وطن بارید

***

تمام شهر ها آباد ، ستم گم گشته از میهن

ستمگر مرگ خود را خواند ، شعار گرم مرد و زن

***

گلستان در فضای تابید ، بهشت آویزه میدانی

فدا کردند وجود خود ، به پای روح قرآنی

***

ستم از ریشه خشکیده ،  و گل آزادی می خواهد

در این فریاد بی همتا ، و ایران زنده می ماند

***

ثعالب شاهد زنده ، در این جنگ خیابانی

شعار مرگ استعمار ، به شه کوبید حسّانی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 09/11/1392

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید