زنگ نزن


 

قطع کن
زنگ نزن خسته شـــــدم

گفته
بودم شیشه ام  افســـرده ام

یادته
آنروز توی کوچتـــــــــون

آب شدم
زیر زمینت  مـــرده ام

***

بسِ
دیگه موبایلت آتش گرفت

نمی
خوام جواب بدم ولم کنیــد

مثل
بچه غر نزن ای قصــــدک

تو نمی
دونی چقد دلم سفیـــد

***

قهر می
کردی و بر می گشتی زود

حرف
سنگینِ مصیبت هـــــا زدی

فکر
کردی تو دلم ثبت نمیـــشه

بهتره
قانع بشی خیلی بـــــــدی

***

دلم
چون کوره و تو نفتِ سفــــید

ریختی
بر پیکرم آتش گرفــــت

اشک
گریانت نشد آتش نشـــان

سوختم
تو ناظری بر خاکِ سفت

***

حالا از کانال رودم اومــــــــدی

فکر
کردی آب نداره تشنه بود

لحظه
لحظه فنِ پشتِ صحنه رو

تو
عروقِ دلم کندی بس نبــود

***

نمی
دونی خیلی مدیونی بــــه دل

با
مکرو حیله آب کردی جان را

زود
خاموش شد چراغِ عشق و آز

جا زدی
عهد دل و ایمــــان را

***

با چه
منطق تو بگو حرف بزنــــم

تا یه لحظه
درد من خاموش بشه

تو
لجوجی نمی سازیم در سفــر

از
محالاتِ فراموش بشــــــــه

***

هر چه
داری مالِ خود حلالــــته

موش
نشو تو زندگی ای طمعکار

گفتمت
چندین بـــار با آه و داد

باز می
پردازمت گر طلبـــــکار

***

ولم کن تنها بمانم بهتـــــــر است

ماندنت
برام یه جرثومه خــــرید

توی
خواب وبیداری پر خاشِ تو

خاطره
جا مانده خود ذهنم شنید

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 05/07/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید