لاک پشت خسته


 

از
دوریت تویِ دلم آتش گرفت

ابرو
بارونت بگو چکه کنـــــــــه

خاموش
کن با قطرها درد و لهیب

مزه ی
خونِ دلم سرکه کنـــــه

***

بی
خیالی از غم و سرمـــــای دل

نیست
هر گز عاشقُ این راحــتی

دوریِ
دلها ملاکِ عشقِ خــــواب

فاصله
آسونه دردِ ساعتــــــــی

***

چند ماهی کشیدم تـــــــــو انتظار

لاک
پشت موندی یه جایِ بی علف

وقت
کوچت رو به اجباری رسیــد

تشنه و
گشنه می میری جان بکف

***

اومدم نجاتت از راهـــــــــهای دور

خسته
از سفر نشستم کنـــــــــارت

سر در
آوردی به زور از لاک خــود

با گل
و لایِ نقابِ غمخــــــــوارت

***

فکر تو
پوچه و قهرت بادِ ســـرد

دیکته
میشه رو دلت رنگ حــــنا

اگه تو
یه مرغِ بیدار سحــــــــر

می
خونی سرودِ عشقی با  وفــا

***

می
میره به سادگی هرزه عــــــلف

ناگهانی
رشد میشه تو چشــــــــات

نمی
فهمم تو دلت خوب و بــــــدی

خشک و
تر میشه یه هو رنگِ لبات

***

آخراش
تو خواب من نازی شدی

ناز
بودنت برام غوغا شـــــــــــدِ

غم
بنوش از قطره هایِ بارونـــم

درد
عشقِ من با تو دو لا شـــــدِ

***

ای
سفرکرده برو اتراق کــــن

سرزمینِ
وحشتِ دلها ببیـــــن

اونگهی
همرنگِ گلهایِ چــــنار

یک گلِ
بد مزه بی پروا بچیــن

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی)

12/06/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید