جنگ طف 6 شهادت حر بن یزید الریاحی


 

حر به هفتاد و دو تن پیوسته است ، به کلام ابن علی دل بسته
اســــــــــــــــــــــــت

خبرِ پیوستنش هر جا رسید ، جنگجویانی فرستاده یزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

راه سیرِ قافله مختل نمود ، اولّین درگیری در کوفه گشــــــــــــــــــــــــــــــــود

حرو یارانش صفا دادند براز ، در دفاعش دید یک رکنِ نمــــــــــــــــــــــــــــــــاز

پیشِ رهبر رفت و زانو را زده ، گفت سرور جان اجازه را بــــــــــــــــــــــــــده

قومِ دشمن زاده ی شیطان شدند ، قصدِ نابودیِ هر انسان شدنــــــــــــــــــــــــــــد

پیر گشتم خسته ام از این ستم ، رخصتی ده تا بچرخانم علـــــــــــــــــــــــــــــم

رجز داد آزاده ام آزاد کن ، ای حسین زخمِ دلم امـــــــــــــــــــــــــــــــــداد
کن

ای حسین تو را به جانِ مادرت ، ای دلاور یاورم کن آخــــــــــــــــــــــــــــرت

سوختم عمری به افکار و نیاز ،  در دلِ آمال و شب هــــــــــــــــــــــایِ
دراز

ای خدا بخشش طلب کرده دلم ، شاهدم بار دگر عـــــــــرب و
عجـــــــــــم

توبه کردم تو ببخش از آن خطا ، راهِ آب از جان بستم ای خــــــــــــــــــــدا

یا حسین این جسمِ دفنش رسمِ توست ، دست ناحق نزند از خصم
توســــــت

دل فدا کردم رهت ناچیز بود ، در جوارت باشم این دل را ستــــــــــــــــود

سوی قومِ خصم مشتش روی کرد ، ای شمرها آماده ام بهرِ نبــــــــــــــــــــــــرد

آزاد گشتم دل و جان تابیده است  ، مادرم نامِ مرا جوییده اســــــــــــــــــــــــــت

من پشمانم از آن روزهای قبل ، با شما ماندم شنیدم صوتِ طــــــــــــــــــــــــبل

کوفیان از راهِ حق در مانده بود ، بیعت اولادِ پیامبر
خوانده بـــــــــــــــــــــود

جانشینانِ به حق مردان اوست ، حکمرانی سهمِ دلبندانِ اوســـــــــــــــــــــــــت

آمدم دل را فدای کیش و جان ، ای تیغ برّان باز کن نیش و زبـــــــــــــــــــان

بینِ قومِ کفر شمشیرش نهان ، می زد و می کشت قومِ ابرهــــــــــــــــــــــــان

سر برید و جنگ کرد و خسته شد ، تیری آمد قلبِ پاکش بسته شــــــــــــد

با شجاعت دل به دلبانش چو داد ، در قیامت  قصرِ زیبایی نــــــــــــــــــــهاد

روحِ آن با روحِ یاران رفته است ، در بهشتش جایِ نیکان جسته
اســــــت

حر و همراهان همه نقشِ زمین ، یاوران بر داشتند جسمِ
امیـــــــــــــــــن

سرورم عبّاس و یارانش چو حور ،  حمل کردند حر وافرادش  به گور

 

جاسم ثعلبی (حسّانی) 31/08/1391

منتظر سروده ی بعدی جنگِ طف 7  حمله ی علی اکبر علیه السلام باشید

/ 0 نظر / 2 بازدید