صبح بخیر عشق

 

بلبلان بالای شاخه خواندند آوای عشـــــــــق

با صدای صبح خندان آواختند آوای عشــــق

کوچ کردند از دیاری شاد و خندان آمـــــدند

در دشت زیبای محبت یافتند آوای عشـــق

در درون شاخه ها چه چه کنان بنواختــــــــــند

رمز خوشبختی بدان دریافتند آوای عشـــــــق

رهگذر آوا شنیده لذت نغمه ســــــــــــــــرا

یکصدا با بلبلان پرداختند آوای عشــــــــــق

دشت و صحرا در نوازش اخم خوشحالی زده

گل بنفشه غنچه ها می ساختند آوای عشـــق

همه جا بوی طبیعت پیچ خورده در دیــــــــار

عشق و شادی همنوا می تاختند آوای عشق

پروانه در دیدار بلبل بالهایش پــــــــر زده

باگرده های گل و سنبل کاشتند آوای عشق

صد مبارک شادمانی صد مبارک جشن عشق

عشق پاک و همنوا دل باختند آوای عشـق

 

جاسم ثعلبی  29/11/1390

/ 0 نظر / 4 بازدید