خرقه های وصله پوش

 

کوزه گر بودی و کوزت نیمه بــــــاز

می خوری از جویِ آن درد و الــــم

قطره اشکت چکه می کرد از نفیر

خسّت آوازه شدی سنگ و صنـــم

***

آب و باران خیس کرده این کویـــــر

زمزمت دل خسته صد دربان داشــت

مورچه ها تشنه رهی شد در مسیـر

از عطش مردند و دل مهمان داشت

***

تا کجا با خرقه های وصله پـــــوش

در هزاره ماند ی مادام الابــــــــــد

عمر نوح و کهکشان ها خواندی تو

جمع کرده حرص و آزّت صد سبد

***

بافتی دنیای صد گوهر نشــــــان

از دست دادی آخرت با طعم ناز

جمع کردی حق بی حق در دیار

در تظاهر میخکوبی هر نمـــاز

***

صد رساله خوب خواندی با سئوال

همه دلجوی صلاح تو شـــــــد ند

لیک چپ کردی به امیالِ خطـــــا

باز تابیدن به خورشیدت نشــــــد

***

مست مستی خرج روزت یک شــتر

خیلی ها با آب و سنگ زنده شدند

تو دو قصری ساختی با سر شکار

بیکسان کوخِ حصیری را زدنـــــــد

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 30/11/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید