بهار عشق

بهار عشق

بهار طبیعت کاروانش در ره است

برف و باران کوچ کرده در مه است

ناگهان سرمای دل ها ناپدیــــــــــد

دیدگان غم نما جانان بریـــــــــــــد

چتر های بسته در سرما چـــــــــــنان

باز شد رخ های گرما  شادمــــــــان

شهر ها جامه ی سبزی پوش کـــرد

از سپیدی های مستان دوش کــرد

عاشقان در کلبه ها بی نم  ســـرود

باز کردند شاخه ها بی غم بــــه رود

شاد و شادی بهر دلها شد نهــــــان

غم و غم بازی گلها یادمــــــــــــان

بلبل و پروانه کاشانه بــــــــه دوش

پای زیبایی هر دو خانه پـــــــــــوش

سوخت آن دیوی بهشتش ناگــــهان

بهر وصل غنچه ها گشتش چـــــــــنان

گشت با بال غریبش این جــــهان

دور زد مشعل عشقش دیدگــــــــان

چون بهار آمد زمین پر بید شــــــد

وقت تابیدن هر خورشید شـــــــد

عید نوروز چون رسد بهر جمــــال

شیک پوشان رخ نموده در کمـــال

 

جاسم ثعلبی  25/11/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید