جنگ طف 3 اوصاف مسلم بن عقیل

 

شیرِ حق قانون خود تعدیل 
داد  ، مجلس شورای خود
تشکیـــــــــل داد

صد نظر دادند و بحث و گفتگو ، مسندش از عدل و داد و قصّه
گــــــو

عاقبت تصمیم دل را جور کرد ، کلبه ی خاموش حق پر نور
کـــــرد

مردِ جنگ و صلح یاور دیده است ، مسلمِ زیبا سخن سنجیده
اســـــــت

گامِ اوّل داد پیغامی نشان ، مردی عاقل داورِ شیرین
بیــــــــــــــــــــــان

نامه ی بیعت به ایشان داده بود ، شیر میدان بدعتِ حق زاده
بــــــــــــود

مسلم از مردان  و
سرداری شجاع ، با زن و فرزند و جان کرده وداع

اوست از خویشانِ دلبندِ امام ، ماهر و شمشیر زن زیبنده
نــــــــــــــــــام

قد بالایش ، رُخش ، همچون هلال ، باز تابش در مدینه خوانده
فـــــــال

از گوهرِ نابِ امامت زاده شد ، جامِ نابی از شهادت داده
شــــــــــــــــــــــد

از رهروانِ سطحِ اول در کلام ، از دلش می ریزد ارکانِ ســـــــــــــلام

قاریِ قرآن و در تفسیر تک است ، در قضاوت با همه یاران یک
اســـت

دست او چون پنجه ی یک شیر بود ، بهترین بازیگرِ شمشیر
بــــــــــود

در تمامِ لحظه ها همراهِ اوست ، در لشکرِ یارانِ حق سربازِ
اوســــــــت

پسر عمویش بدین محنت شتافت ، دردِ هم خونش بهانه دل
نیافـــــــت

رفت از راهی به فرمانِ امیر ، چون شتابِ باد طی کرده
مســــــــیر

 

جاســـــم ثعلبی (حسّانــــــــــــــــی) 28/08/1391

اجر و پاداش همه با امام حسین سرور شهیـــــــــدان

سروده ی بعدی جنگ طف 4 مسلم بن عقیل در کوفه

 

/ 0 نظر / 3 بازدید