نق نزن اینجا دیگه شهر فرنگه

 

نق نزن اینجا دیگه کوچه ی تنگه

دل نبند اینجا دیگه دل همه رنگه

دور شو میخانه ات مست یه دنده

نق نزن دیوار عشقم قد بلنده

 

چه کنم صبرم به دریا دل نهیده

چه کنم دردم به گلها دم کشیده

چه کنم عشقم در اینجا رگ بریده

نق نزن دیوار عشقم نم کشیده

 

چه بگم از دوری راهت همیشه

دار  زد  آه و نحیبم  راز   بیشه

نصف کرده عقل و هوشم زد به تیشه

نق نزن دلدار تو کشته دریده

 

هی نگو رفتی دگر برگشتنی نیست

هی نگو با آن نبودت زحمتی نیست

هی نگو بر دار میرم دیده ات چیست

نق نزن حرفای تو گفته و شنیده

 

می روم دنیای تنهایی بمیرم

از کلامت خسته ام یا آنکه سیرم

از عذابت دور گشتم من دلیرم

نق نزن اشکای تو چشمی خریده

 

نق نزن اینجا دیگه یک شهر جنگه

نق نزن اینجا دیگه شیر و پلنگه

نق نزن اینجا دیگه وال و نهنگه

نق نزن اینجا دیگه شهر فرنگه

 

جاسم ثعلبی   23/09/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید