گل پژمرده

                                         

    ای دلا در باغها چندین  گل  روییده  است          

خواب بودی خار گل ببریده  و بوییده است

 

         آن گلی را که جسته ای خاران  آن  برنده             

لیک آن گلهای رنگارنگ  در   بهتان  است

 

         صاحب گلها دعوتش تکرار  کرده  بارها               

 تو چرا در ظلمتی بد شانس کم  ازار  است

 

         گل تو در روز روشن پژمرده  وبی  مزه              

 ای بسا درهم نگو شمشیر زبان اختر است

 

 همچو خفاشان ظلمت می زند  د ر این  و  آن                   

  گر ز عاداتش بگویم همگان در رفته است

 

ظاهرش گل با وصلش هیچ   نقصی  گر  نبود                      

 نقص خود در باطن و  نشناخت  آن  گفتار  است

 

مرده را کی بتواند بار دیگر  زنده   شد                   

 گل که از باغ بچیدی باز گشتن مشکل است

 

حال که در کوله بارت سال 30در وجمع است                    

  رو به گلها بسپاری که مزاج  عزت  است

 

/ 0 نظر / 3 بازدید