ترانه ی قهر نکن

قهر نکن ، قهر نکن ، برای خود شر نکن

رونتاب به دیوار ، گوشای خود کَر نکن

آخه گفتم که عزیزی ، با تب عشقم در ستیزی

فراموشی چه زیباست ، با اشکم دل نریزی !

تر نکن ، تر نکن ، چشمات و نم تر نکن

رو گونه های زیبات ، عشق و صفا پَر نکن

می گم دوست می دارم ، برات قصه میارم

کنار دلبر بشین ، برات غنچه می کارم

سَر نکن ، سَر نکن ، خجالتی سَر نکن

نتابونی سرت را ، چشات و محشر نکن

نکن درد و خماری ، نکن اشک و قراری

دل آکنده ی عشقت ، با صبر و بردباری

خم نکن ، خم نکن ، زلفات و درهم نکن

رو شونه های پرچین ، پیچک و سر هم نکن

جاسم ثعلبی 9/1/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید