راه رستگاری

راه نجات

ای جاسم شیرین سخن گذر کن از این کارها

عشق و رباییدن دل گناه است و در انظارها

برو دنبال دین و  علم هدفمند و   سرافرازی

زمان پیری   محتاج   دو تا  را زر و زارها

دور  باش   از دوستان  منحرف در این دیار

جوجه  نمامان  هستند   می خورند  افکارها

صبر  را پیشه ی خود کن عاقبت  با صابرین

از سخن چینان  بگذر  چون  شبح در غارها

راز داری  حرف اول   سینه ی   قلبت نهان

همه سر دارند   و تواین  بشنو از  دیوارها

جنس نمامان  همان است  از نمش  کوهی  فتاد

می نشیند در  جوارت   نیش می زد  مارها

راستگویی   ان    کلید  جنت  ما     مومنین

با صداقت   باش  هر جا  مگر  در  دربارها

اگر درتخت  ستمگر  راست گفتی ای  عزیز

سر تو   بر دار   رفته   زیر    صد  آوارها 

با خدا باش   و نترس از هر چه مخلوق خدا

جز  مومنین  و کاتبین    و مرشد  اسرارها

/ 0 نظر / 2 بازدید