آخرین دیدار

چرا ماهم زده نیمه ،جرا ماهم عزادار  است

زهر سو می ستانم او،چراغ غم دل آزار است

زهر سو می نگارم رخ،نگاهش تند می بالد

عجب با من زده قهری،غریب و آشنا یار است

مرا در آسمان تنها،پی سیاره ها گشتن

چرا چشمش شده گریان رغیب مکرها تاراست

بار ها در رخ مهتاب رهش تابیدم

العجب رسم نموده غمزه های باز دار است

آسمان باران و ابرش در کنارش خنده زد

ای هلال خفته در جان بشتاب آباد دار است

بس کن از درد و حماقت یادبودت را نگر

در گلستان غریبی برگ جانت خار دار است

سوخت آن آتش دردت  ساز های شادکامی

تا کجا چنین شتابان دشت عشقت مار دار است

پای لج بازی و گریه عاقبت تلخی خموشی

از چراغ شادمانی رخ نگارت در مهار است

دیدی آن عشق نهفته در کنار مال و زور

عاقبت با آه وناله منهدم در کار زار است

چند باری پند دادم لیک گوشت ناشنو

از مصایب های دنیا بر حذر سنگین بار است

 

جاسم ثعلبی تهران  19/10/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید