روز معلم

                                          

گلستان وطن امروز خشبوی ومعطر شد         

به از پیکار بادشمن   خوشحال  وتوانا شد

 

برای روز   محبوب   وعزیز      یار    دنیایم          

معلم آن پدر دنیا   امین  داد خواهان  شد

 

خوشا باشید ای آ قا   مبارک باد    هرروزت          

 گلستان جهانیم ما طراوت   باغداران  شد

 

بپای هم رو شویم در دشت وهرجا خار برداریم            

 تو  یی ای نوگل  محفل   قرین  دادیاران     شد

 

تاجان دربدن داری به سعی خودبکن حاصل            

 مباداریشه ی  ظلم  وتا نی    تانهانی   شد

 

 بلادم تشنه عرفان در راه سناخت  خویش              

 تا ما  رانمی یابیم پی کی دید  خالق   شد

 

بخوان از علم     ربانی    تا راه     روان   یابی               

 پیامبر گونه ای آقا اگر در امر ی  صادق  شد

 

 تویی ای غنچه ی گلها من از ترکت   عزادارم                    

 به یادم هستی شاگردم هر   روزت عیادت شد

 

من از بی تو نشد کارم که تاج ملتم  هستی                    

 شما با تازه  اموزی فردا   جای   ما در   شد

 

خلاصی از تباریکت    نمایان   گشت   در     قلبم                 

 هزاران سال تا بودی    به یاد   با   جمالت   شد

 

من از قلب    نمایانم    به همکاران   تبریک است                

  مبادا هدیه ای دادم همین   اشعار   پیغام   شد

 

تو ای همکار دانایم برای   خویش    میزانی                 

 به قدر کار در تعلیم نگو    دیوار  و  بنا   شد

 

برای نسل فردایم بکن     سعی   تلاشت    را                    

 به افزونی رود در ذهن تدریست  خدایی   شد

 

برای روز پایانی که     خود در  عالمی   داری                     

 حقوق خود در ان عالم طلب از    دادیاران  شد

 

 

  

          

 

/ 0 نظر / 2 بازدید