ابوذیات الزمان رباعیات زمان


 

شال الولف
من گلبی و لا عــــــــــــــاد

ولا کمّل لیال الحب ولا عـــــــــــــــاد

حرگ زرع
الوفاء ابهجره ولا عاد

نحیل اصبحت
بس اصفگ بدیــــــــه

***

غدرنی
ابشیلته حبّی و جنّیــــت

کتمت اهمومی
بشعاری و جنّیت

اضکر نظرت
اعیونه و جنّیــت

ترکنی ابزعل
ما یرجع علیـــه

***

الدهر سن
ابسچاچینه و مدنـی

یرید ایگص
شرایینی و مدنـی

خجل من نظر
شیباتی و مدنـــــی

ترکنی
ابناره انطر حرگه الیه

***

دلّانی
الدهر صیتـــــــــــه و داره

عزمنی او
شرح سالفتــــه و داره

خایرنی
ابملایینــــــــــه و داره

رفضت ادخل
ابحبه او عم علیه

***

الدهر
نیبانه سلّاهن و اجانــــــــــی

همشنی او جر
دمع عینی و اجانی

الهموم
الچنت ناسیهن و اجانـــــــی

غرگ بلمی
ابشماله او عم علیه

***

الدهر سیطر
علی روحی وقلبای

الناس اتعلی
اباسمی و قلبــــــــــای

دعیته
اتصافح الصلحه و قلبــای

ترکنی او
اشّر ابضربه علیـــه

***

معنی:

زبیخوابی دل
یارم جفا کـــــــرد

رهش را از
گلِ عشقم جدا کرد

وفا سوزاند
با هجرش همیشه

پریشان
مانده ام دردم نما کرد

***

به بی مهری
شبی کوچیده یارم

غم خود را
به دل چسبیده بارم

به یادِ
چشمِ زیبایش چو افتــــــــــم

می دونم
رفته بی برگشت و زارم

***

زمانه دل به
مویش بسته بــــوده

درِ جنگ و
مصیبت را گشـــوده

دلم در کفِ
دستش خوب پیچید

خوش و شادی
من از دل ربوده

***

زمانه تیز
کرده تیغِ بـــــــــــرّان

دلم آتش زده
با آهِ ســـــــــوزان

نگاهی کرد
بر موی سفیـــــــدم

مرا زندانی
کرد با رویِ خندان

***

زمانه یاد
داده دل بـــــــــــــه دردش

دلم دعوت
نمود با آهِ ســــــــــــردش

نظر خواهی کشید
با رشوه خواری

دلم رد کرده
جشنِ سالگـــــــردش

***

زمانه نیش
هایش تیز کـــــــــرده

دل وقلبم به
زهرش ریز کـــرده

غم و غصّه
به روی تنم برگشــت

چو قایق سوی
ساحل خیز کرده

***

زمانه با دل
و جانم پلی ساخــــــــــت

زگفتارم  دو شهرِ خوشگلی ساخــت

به صلحِ
جاودانه دل فراخوانــــــــــد

به نامردی تو
قلبم مشعلی ساخـــــت

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی) 22/10/1391

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید