اشلون ایصیر؟ / مگر میشه؟

 

"وحگ الرضعت الخمسه و اباها؟

صدیقک دوم تچیله و باهـــــــــــا؟

اکو وحده احملت عمها و اباهـــا؟

او حبلت من اخوها ابلا خطیه

معنی:

قسم بر پنج شیر داده و جاه اســــت؟

رفیقت یار گر با بی تباه اســـــــت؟

یکی باشد کشد غم عم و بابـــــــــــــا؟

از برادر حامله گشته بی گناه اســــت؟

 

"حبله اصبحیت ابتوم او عمری اثنعش عام؟

زوجی ابن اخوی ایصیر و ابشرع الاســــــلام"؟

معنی:

دوازده ساله آبستنم با دو قلوی مهربان؟

از فرزند برادرم همسر گرفتم در نهان؟

 

جواب :

بنت النبی المقصوده و اباها

ابن عمک ضخر ضمه و باهـــه

سکینه همهه من عمها و اباها

بنات آدم تزوجنا الخویـــــــه

 

دختر پیغمبرم مقصــــــود بود

پسر عمو سروری محدود بود

سکینه در کشید عم غـــم بابا

دختر آدم بدان مقیود بــــود

 

زوجچ یصیر ابهای ابن ابن ابیــــــچ

من مرت ابوچ الزوج صح ابن اخیچ

 

همسرت جانا شود فرزند فرزند پدر

از زن بابای دوم فرزند دلبند سفر

 

جاسم ثعلبی 13/12/1390

 

اعتذر من الخطا 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید