امی نجمه فی السماء / مادرم ستاره ای در آسمان(فارسی عربی)

 

امی نجمه
فی السماء

امی
فانوس الشتاء

امی یضوی
نورها ابزی الخفاء

امی ورده
او تبتسم للزائرین

فاح حبها
بلگلب وقت الحنین

امی ساعد
للعنایه من حدید

ما بطل
ونها ابغیابی کثّرة ونها او تزید

نبع خدها
ما یفارق کل عجید

امی
حالوب او مطر وقت الرعید

امی رمز
الکل فکر یدخل سریع

بلشداید امی
تشری او ما تبیع

فرد لحظه
انداست ابفر الرعیع

یا دوا
الّی  ایطیّب الیرفس صریع

امی عدله
ایامها کل لحظه عید

عینها
مشبوحه للسافر بعید

امی ما
طاعت عنید

عاشقه او
تتمایل ابثوب الجدید

امی نخله
راسها عالی او سعید

امی
مستوره او حامیها الجرید

راس امی
شامخ ابروج العدید

ینتظر
برد الشمال االمستفید

لاکن
اجویرید ما هزها ابعراء

امی
ندمانه علی کل شی الجرا

امی عدله
، امی بدله امسمره

امی ما
خافت هزایز مستحیل

امی
ضمتنی ابحضنها او ساهره

امی
ناطوره علی شمس الفضاء

امی ورده
امعطره

امی
ادیها امحمره

امی
اتهلهل ابعرسی امطبره

امی ما
منها مره

امی من
ضیم الزمان امکصره

معنی:

مادرم
ستاره ای در آسمان

مادرم
فانوس در شبها و نورش در نهان

مادرم
گلچینِ گلها در بهار

با تبسّم
های او مهمان او شد بی قرار

عطر او
جوشیده در یک عشقِ صاف

مادرم
بازوی  فولادین ناف

در غیابم
ناله هایش خیلی سخت

دل او
آغشته شد در سیرِ بخت

اشک هایش
جاری شد در گونه ها

مادرم
دانه تگرگ و بارشش باران آه

در بهاری
آشنا

مادرم
رمزی است در هر فکرِ تازه ای رفیق

مادرم
جان می دهد جانی نمی گیرد به تیغ

نام مادر
زیر پا رفته زقلب و جان فرار

مادرم
داروی دردی مستعار

مادرم
زنده تمامِ لحظه هایش عید و عید

چشم او
سوی مسافر کرده با قلبی سفید

مادرم با
ستم در جنگ و نبرد

عشق
سرمایه ی جانش

مادرم
نوپوش او شد دل نگرد

مادرم
نخلی بلند و مهربان

مادرم
محجوبه همراهِ زمان

در هر
مکان

سر بلند
است در کمان موج آدم های پست

باد
وحشتناکِ سردی را دریده با دو و دست

برف
سوزان لخت و عریانش نکرد

مادرم در
غم و غصه پای درد

مادرم
زنده و از زر جامه دوخت

مادرم با
آتشش قلبی نسوخت

مادرم در
سختی آغوشش چو غار

در نداری
تاب می کرد آشکار

مادرم سر
نگهبانِ هر جهاد

مادرم یک
غنچه گل با عطرِ شاد

در حنا
پیچیده دستانش قشنگ

مادرم
رنگین کمان از همه رنگ

مادرم در
جشن من هلهله کرد

در خطا
های دلم صدگله کرد

دلم با
او بی کلام وابسته شد

دلِ او
از دردِ من بشکسته شد

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 01/01/1392

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید