گنج در دبستان

 

یک گدایی   داشت    می گردد زپول                    می گمارد  روستا در عرض     و طول

گاه گاهی      درهمی  گیرد  در  آن                     غیل و غال اندر بر     امد    سوی  آن

آن چه  کس   اندر       خیابان  آمده                    خوش قیافه    محکم  و  شیک  آمده

مستحق مال بخشیدن   که نیست                     دل مردد داشتن پس   چاره  چیست

ای معلم کی شوی       درمان  درد                      چون گدا در روستا    در روز      سرد

یا که در باران    بمانی   چون دخیل                      ای قضا از توست  یا      دولت  بخیل

ما که در نطفه بنی آدم   سوا است                      پس   چرا  در  عالم  دنیا    جداست

آن یکی    حاکم  دگر      محکوم  آن                     دیگری   قاضی       و دیگر در   جنون

آنچه گویم    من   تخیل      کرده ام                      این که قسمت نیست   جویا برده ام

بی گمانی   چاره را کی      حل کند                      کی     تواند   کور  را   بینا        کند

یا که می گوییم   با هم      اضطراب                      چایی می بینیم از    قوری    سراب

اسم چایی     می شود    تریاک   را                      هر که گوید    می خورد    شلاق  را

درد ما    تکرار گشته        بارهاست                      تک   جوابی  داشتم  خروار هاست

/ 0 نظر / 2 بازدید