نامه

 

دیدم
امروز تو راهِ مدرســـــــه

نامتون
افتاده بر روی زمیــــــن

رفتی و
با تاب دادنِ ســـــــرت

گفتی
بردار باز کن اون و ببین

***

دلم تب
گرفته از موضــــوعِ اون

نمی
دونم چی شده نامـــه دادی

قصد تو
دیدار و حرف و گفتگو

یا خدا
حافظ و درد و فریادی

***

راست و
چپ نگاهِ سردی نمـــودم

وقتی
مطمئن شدم کسی نبــــــود

زود خم
شد دلم با حرص و ادب

با
متانت نامه ی عشقت گشـــود

***

رویِ
برگه یه دلی کشید ی تو

از وسط
گذشته یک تیر خلاص

قطره ی
خونینِ افتاده به دام

اثرِ
انگشتِ تو مونده تمــاس

***

زیـر
دل یه متنِ زیبا داشــتی

خواندنش
خیلی برام آرامشه

همه
خاطراتِ دردِ زندگـــی

روی
دیوارِ دلم فرسایشــه

***

رو
درختی تکیه کردم نا تــــوان

بس که
جالب بود گفته هایِ تو

مستِ
مستِ دیده های تو شدم

تو دلم
چسبیده اون حرفای تو

***

وقتی
بارونی بشه فضـــــای دل

تو
میایی شاد و لبریز می کنی

آینه
شدم درونِ خنده هــــات

 بین ابروهات و  آویز می کنی

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 18/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید