ابوذیات توصیف الحروف دوبیتی وصف حروف القسم الاول

ابوذیات توصیف الحروف  دوبیتی وصف حروف  القسم الاول

الالف جالس بطل نادر و عدله

حکم کل حرف بانسابه و عدله

الصمت و امصوت ابحگه و عدله

او یضل تاج او ملک یزهی الخویه

***

الف سردار و بر کرسی نشسته

شه شاهان و هر مانع شکسته

شهامت باز می گردد به ایشان

حکومت می کند قومش دو دسته

***

الباء مثل البحر ساکن و اناله

طریح اعلی الارض شکله و ناله

الالف لو یسکن اگباله و ناله

یحبون المزح صبح او مسیه

***

حرف ب چون دریای خمیده

شب تاریک هم رنگش پریده

اگر حرف الف همیار گردد

چه زیبا رنگ خوشبختی چشیده

***

حرف التاء ترف تایه و داره

یلم بهموم خلانه و داره

تحن تشتم تذم خاتم و داره

الخلگ تضحک علیک ابکل مسیه

***

به نرمی حرف ت را می شناسم

غم و غصه کشیده از حواسم

نگین خاتمی تابیده از دور

ملامت کردنش ای دل هراسم

***

حرف الثاء حرف کاشف وسر بیه

ثجیل او شایل اوصافه وسر بیه

عند اهله اشحلی الطافه و سر بیه

یعرب اهله او یشیخ اعلی الخویه

***

حرف ث امین راز داری

چه سنگین است در وصف بهاری

ادیب و عندلیب قوم و خویشان

چو شیخی نزد گردانش سواری

***

حرف الجیم جر القلم و انصاف

ذبح کص الگلب بالشکل وانصاف

تقدم بالجبر و الجرح و انصاف

جمیل او جسر جامع کل خویه

***

حرف جیم زیبا خط کشیده

دو نیمه کرده قلب آرمیده

دو نام جبر و جرح با نامش آغاز

به زیبایی پل فخرش رسیده

***

حرف الحاء حرف مفتوگ و اشفه

اهلال او ساکن ابکل فرح واشفه

علی راسه رسم مرسوم واشفه

یبوس الیلفضه ابعز او هنیه

***

حرف ح دو زخم بخیه خورده

هلال شادی ها در دل سپرده

سر زلفش طنین خود نمایی

کمین گاه محبت عشق و درده

***

حرف الخاء یخل بالغزل و برا

یغرگ بالگلب شلال و ابرا

نصیبه او محشره وادواه و برا

یزف کلمن ثگل حمله علیه

***

حرف خ چو نخ محکم تنیده

درون آبشارش دل کشیده

نصیبش عزت و داروی هر درد

هوار و بخت دلبندی خریده

***

حرف الدال عالمختال دلال

الجذب حب الفتی من گال دلدل

من هو العاش عمره ابرضا دلال

الدال اتغشمره ابزی المنیه

***

حرف دال دلالی به پا کرد

ندیدم با کسی جوری وفا کرد

چو تک فرزند وارث پادشاهی

همه دار وندارش را هوا کرد

***

حرف الذال ذل الفکر والهم

ابوجوده استعملیت الصبر والهم

نجانی منه رب الکون والهم

او جعلنی اسعید عرفکم علیه

***

حرف ذال ذلت آفریده

به یادش دل صبوری را چشیده

خدا درد و غمش از من رها کرد

نبودش دل به خوشبختی رسیده

/ 0 نظر / 13 بازدید