یا نسیم / ای نسیم (عربی و فارسی)

 

یا نجوم الما ضون عین المسرّه

او یا ذنّوب الربطت اذیال العدیده

مطر ینزل تلف مشروعات گلبی

تاه دلالی او گمت انظم قصیده

***

یا لیال الفجّرت شمس المحنـــــــــــّه

او یا گمر لا تضوی درب الما یشــــــوف

عمت عینه امدحلب او یشتل خیانــه

گلبی ابزیزایه جالس خل یحــــــــوف

***

دگّت الصیوان جیران العدالـــــــه

صاحت الدله هنیئا مرحبـــــــــــا

القوری والفنجان محروق المناقل

و العناد ایفوح ملفوف ابعبـــــــاء

***

یا هوا النسّم علینه امن الشمال

یاحرور الصیف یا مسک العطــــور

یا جبال الساقیه ابعین المحنـــه

او یا نجم محسود ضیّک بالسحور

***

العشق بسمات النقط فوق الحروف

و البلابل قلّدن صوت الرعیـــــــــــد

و الادب مشتول قصنه فی العقــول

و النخل معشوق من رقص الجریـد

***

العمر خلّص رجل صارت لی عصـــای

نوبه عایش بلمذله نوبه امـــــــــــوت

چنّی مسجون ابسجن لوعات گلبی

لو جبرنی السیل اسکّن له و افـوت

***

معنی:

ای ستاره چشم پوشیدی زشادی

با گمانت بستی دم های بریـــده

با عنادت جامِ قلبم را شکستـــی

سوختم دودِ دلم در این قصیـــده

***

ای شبانگاهانِ مهتابِ محبّـــــــت

ماه تاریک است بروی زنـــــــده دل

کور گشته در شماتت های دردش

آنکه خاک آلود کرده دل به گـــــل

***

چادرِ عدل آفرینان سایه کــرد

قهوه در میدان صوتش مرحبا

قوری و فنجان از گرمای منقل

می سرود  آوازه پایِ دلــــربا

***

ای نسیم آهسته آرام و خنـــــــک

کاش در گرما چو بوی عنبـــــــــــری

عشق و زیبایی نشانِ ارمغـــــــان

در سحر تابنده می شد چون زری

***

عشق لبخندِ نقاطِ روی حــــــــــرف

بلبلان تقلید کردند صوتِ رعـــــــــد

در درونِ عقل جای هـــــــــــر ادب

نخل ها با شاخه ها جوییده سعد

***

زور رفته پای دیگر شد عصـــــــــــــــــا

لحظه ای در ذلّت و لحظه به مــــرگ

تنم زندانی شده در بند خـــــــــــویش

سیلِ پیری در ره است خشکیده برگ

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 29/01/1392

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید