بخوان

بیا در کلبه ی دردم ، بخوان دیوان شعرم را

نگو هر گز نمی آیم ، بمان درومان مهرم را

دلم تاول زده یکدم ، طبیبی نیست می گشتم

دا آویز دو زلفت را ، سریری نیست می بستم

تماشای سقوطم را ، همیشه آه گیتارت

درون فجر غم خواری ، کشیده ماه ِ رفتارت

شده یک قصه ی بی جان ، در عالم فزونی گشت

شده یک مژده ی غم خوان ، در شهرم نشونی گشت

بخوان دیوان هجرم را ، بماند درد و نالیدن

گمان کن رفتم از قلبت ، تو بیزاری تو باریدن

نگو یارا وفایی نیست ، وفا در قعر دل جوشید

نگو یارا جدایی هست ، جدا در مهر گل غرید

بیا دل بی تو شد نالان، همش گریه همش زندان

بیا در کلبه ی شادی ، همش شور و صفا در جان

درون آسمان بنگر ، جمال دلفریبت را

درون دشت گل بنگر، نهال غم نصیبت را

در و دیوار قلبت را ، زدم از راه تصویری

سر تنهایی اشکم ، درون گونه سرازیری

نخواندی ناله ی عشقم ، زده نم در جمالت را

نپرسیدی ز درد من ، زده تب در کمالت را

بخوان زیبا سرودم عشق ، عشقی صاف و شیرین است

بخوان در کلبه ی مهرم ، سرودی شاد و دیرین است

بیا یارا در آغوشم ، زده تب عشق سرپوشم

بیا در دشت سرسبزم ، بخوان نجوایی در گوشم

جاسم ثعلبی 19/12/1390

/ 0 نظر / 2 بازدید