تولد جدایی

 

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

بابا
دعوت نکردی ، دخترِ ناز و ســــردی

چه روزی
بر می گردی ، ای نو گلِ بهارک

***

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

بابا
برات می خونه ، سرودِ عاشقونــــه

دردِ دلت
می دونه ، زیبایی ای ستارک

***

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

نگو کرده
فراموش ، نگو پر شده آغــوش

نگو
بریده دلپوش ، بابا شیرین چو خارک

***

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

بشین با
عشق و ذلت ، ببین دو رنگ و عزلت

یه روز می نازه رحلت ، تو برگردی کنــارک

***

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

بیا رو
کن به چشمم ، نبین جوشیده خشمم

دلی ساده
تو پشمم ، یه رنگی چون منارک

***

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

دلم پیشت
همشه ، از تو دورم نمیشــــه

خیانت زد
به ریشه ، تو شب های هوارک

***

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

می دونم
زنده هستی ، تو روز گرمِ مستی

زمانه
درد و پستی ، زده دورم نـــوارک

***

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

بخند و
دلربا کن ، یه فوتی تو هوا کــــن

شده خاموشِ
شمعت ، برو شادی سوارک

***

مبارک ،
مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ
دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

مبارک ،
مبارک ، دل و خونم مبـارک

مبارک ،
مبارک ، عسل جونم مبارک

***

دخترم تولدت مبارکککککککککککککککککککککککک

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 05/11/1391

/ 0 نظر / 6 بازدید