مادر جانم فدایت

صــــــدای خش خش تبدار نایش

در ودیــــــــوار بشنیده صــــدایش

 

نه بیدار و نه خواب آلود چشمش

نمی نازد به خود جوییدش عشقش

 

نمی دانم چــــــــرا بغضش گرفته

مــگر حس کرده در هجرش نهفته

 

 بگــــــو مادر یکی از قصه هایت

نــدایی دیده ای درد از سرایت

 

مگر نور جمالت  گشته خامـــوش

مگر عشق و وفایت شد فراموش

 

بگو مـــــادر چرا از مـــــــا بریدی

غـــــم وناله و بی مهری شنیدی؟

 

بـــــگو جانم فدای تن و زارت

اگـــــر می شد بمیرم در مزارت

 

فــــــــدا کردم تنم روحم جهانم

بــــــدون تو در این دنیا نمانم

 

بمال از مـــــهر بر قلبم شکسته

دلم مدیون اشــک تـــــو نخفته

 

نرو هر گز بمــــان ای مهربانم

به دیدار رخت خوش گشته جانم

 

نـــــمی دانی که فردایم چه بینم

اگـــــر بر روی قبرت می نشینم

 

دلـــــــم آزرده از بغض سرایت

دلــــــم پر پر شده قلبم فدایت

 

دهــــــن را باز کن لبخندی بر جا

بــــــگو من می شنوم دلبند زیبا

 

چر رنگـــت پریده وقت هجرت

چرا دردت کشیده وقت مهرت

 

بگو مادر چرا لب بسته بــــودی

بگو مادر چرا دل را ربـــــــــودی

 

بگو حرفـــی نـــدایی یا صــــدایی

چراغ دل شکست از این جدایی

 

ولاکن یک نفس یک دم کشیده

طناب وصــــل خوشحالی بریده

 

برو با صد سلامت در سفر را

نرو با آه ونالــه پشت سر را

 

منم ماندم حزین و سنگ دردم

فنا گشته دلــم تاریک و سردم

 

تو ای مادر نرو دلـــها فدایت

من و تنهایی و تسبیح و جایت

 

کــــجا گر بنگرم یادت نباشـــم

زجــــان کندیدنت آبت بپاشم

 

همـــه در مغز من جوشیده روزی

کــــجا یارا تو درد و مــــهر دوزی

 

منم آشفته و بــــــی تـــــو زفریاد

دلم یک سال بی تو دیده اش داد

 

خــدایا جاسمـــت را صـــــبر بنما

ثــعالب جُسته این راه خـــــدا را

 

هدیه به مادرم و کسانی که مادرانشان را دوست می دارند

و برایشان احترام قائل هستند .بر ارواح همه ی مادران

الفاتحه من قبلها الصلاة علی محمدٍ وآله محمد.

 

جاسم ثعلبی  /اهواز/ پارک ساحلی کارون 12/10/1390

 

 

 تصویر مادر مهربانم که خیلی دوسش دارم و برای پیشرفتم لحظه ای کوتاهی نکرد

 

/ 0 نظر / 2 بازدید